Welkom op de website van
de Nederlandse Vereniging van Rijbewijskeuringsartsen (NVVR)


politie
Het bestuur van de Nederlandse vereniging van Rijbewijskeuringsartsen kijkt met tevredenheid terug op de Kick-off bijeenkomst van 1 december 2022 te Amstelveen. Lees meer bij Actueel.

Klik hier voor meer informatie over lidmaatschap


Wie zijn wij?

De Nederlandse Vereniging van Rijbewijskeuringsartsen

Robert Sadiek en Alain Marlisa hebben de vereniging opgericht bij notariële akte: 

Akte van oprichting

Doelstelling: kwaliteitskeurmerk voor medische-en rijbewijskeuringen 

De vereniging heeft als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door artsen, op het gebied van medische- en rijbewijskeuringen en in dat kader:

  • het zijn van branchevereniging;
  • het bevorderen van de kwaliteit van medische- en rijbewijskeuringen;
  • het professionaliseren van het vak van medische- en rijbewijskeuringen;
  • en het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 Hoe en wat gaan wij doen?

De vereniging wil dit doel bereiken door:

  • het vaststellen van een kwaliteitskeurmerk medische- en rijbewijskeuringen;
  • het aanbieden van periodieke training en scholing aan haar leden;
  • bewustmaking onder haar leden en derden van de importantie van de kwaliteit van medische- en rijbewijskeuringen, in het belang van het hele vak en in het maatschappelijk belang;

  • het zijn van vraagbaak en gesprekspartner voor bevoegde overheidsinstanties en voor relevante marktpartijen inzake regelgeving op het gebied van medische- en rijbewijskeuringen, ter verbetering van de uitvoering van regelgeving door artsen en ter bevordering van maatschappelijk draagvlak voor de regelgeving (van ministeries en (andere) bevoegde instanties) door ook de belangen van keurling te behartigen op dat niveau;
  • in het kader van het vorenstaande, het behartigen en vertegenwoordigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden en andere rijbewijskeuringsartsen, onder meer door het bevorderen van de verstrekking en uitwisseling van informatie, alsmede van kennisdeling en samenwerking en het geven van voorlichting, ten behoeve van haar leden en andere belanghebbenden.


Wie zijn onze doelgroepen?

U als keurling: u bent Nederlandse rijbewijshouder, rijbewijshouder uit een EU-lidstaat en/of expat buiten de EU.

U als derde belanghebbende: seniorenvereniging en/of bestuur of lid van diabetes-, alzheimer-, Parkinson vereniging, ouderenbond enzovoorts.

U als BIG-arts: u bent als arts ingeschreven in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register) en onderschrijft het doel en de statuten van de vereniging. Als lid van onze branchevereniging worden uw belangen als keurend arts optimaal behartigd, want u krijgt periodieke educatie en kennisuitwisseling vanuit onze vereniging.

Waarom een branchevereniging en welke hulp hebben wij hierbij nodig?

Vanuit onze ervaringspraktijk zien wij in toenemende mate risico’s op het vlak van de verkeersveiligheid zoals: toename van lachgas-, alcohol-, drugs- (inclusief medicatie) gebruik achter het stuur. Ook bij een gewijzigde medische toestand (zoals hartklachten, beroerte), ongeacht de leeftijd, kunnen er risico’s ontstaan voor het verkeer als de chauffeur geen medische keuring ondergaat. Verder zien we de opkomst van malafide zorgorganisaties en/of keuringsbedrijven.

Door Corona is de zorg verder onder druk komen te staan en worden kwetsbare (seniore) chauffeurs in toenemende mate benaderd door malafide bedrijven. Veel voorkomende klachten van deze chauffeurs zijn niet afgeronde keuringsverslagen, artsen die spoorloos zijn, contante betalingen en afraffelen van de keuring. Ook heeft het CBR in het voorjaar van 2022 gewaarschuwd voor een malafide op het CBR lijkende link voor het kopen van de gezondheidsverklaring.


Wat willen wij?

Wij willen een maatschappelijke en kwalitatieve bijdrage leveren om de mobiliteit van alle Nederlandse rijbewijshouders, ook uit EU-lidstaten en die van expats buiten de EU op een veilige en daarmee verantwoorde wijze te laten behouden. Hierin willen wij samen optrekken met erkende instanties zoals het CBR, Veilig Verkeer Nederland, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Lees meer bij Visie & Missie

Kunt u zich vinden in onze doelstelling en Visie & Missie?

Meld u dan aan als arts voor het lidmaatschap